Giften en donaties

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Waarom doneren aan Stichting Leergeld Zutphen?

Armoede kent vele oorzaken. Door het niet hebben van betaald werk, arbeidsongeschiktheid, gevolgen van een echtscheiding of vanuit een faillissement. Armoede drukt soms ook generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen vaak op in een omgeving met argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel.
Stichting Leergeld zet zich in om door “kunnen meedoen” het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen, maar ook om te laten merken dat ze maatschappelijk meetellen.

Daarnaast is Leergeld een van de weinige organisaties die bij de mensen thuis komt. De intermediair kan vanuit het gesprek signaleren dat gezinnen misschien ook wel andere ondersteuning kan gebruiken. De intermediair is bekend met het sociale domein binnen de gemeente Zutphen en kan zonodig de gezinnen de weg wijzen naar andere instanties.

Gevolgen van armoede voor de samenleving

In 2020 telde Nederland zo’n 400.000 kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Anders gezegd leeft één op de negen kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in deze situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of zelfs in de criminaliteit.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage

Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

ANBI

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Leergeld Zutphen heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.

Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Zie voor de meest actuele regelgeving rondom giften en ANBI de site van de belastingdienst.

Als fondsenwervende instelling zijn we verplicht onze doelstellingen, beleid en de vindplaats van onze financiële verantwoording inzichtelijk te maken d.m.v. een publicatie.

Zie ANBI-verantwoording.

Legaten

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Stichting Leergeld Zutphen is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij ons terecht komt.

Alle giften en legaten zijn natuurlijk van harte welkom op bankrekening NL46 RABO 0170540359 t.n.v. Stichting Leergeld Zutphen.

Stichting Leergeld Zutphen hoopt ook op u te mogen rekenen!